חדשות  '.$year.'
'; $query = mysql_query("SELECT id_n,n_date,n_title,content,n_img FROM news WHERE year(n_date) = $year ORDER by n_date DESC"); while($data=mysql_fetch_array($query)) { echo '
'.$data['n_date'].' '.$data['n_title'].'
'.$data['content'].'
'; } mysql_close($con); ?>